Dołącz do nas na Facebooku

x

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej.

Zapomniałem hasła
Nie mam jeszcze konta
Połącz z Facebookiem Połącz z Google+ Połącz z Twitter
Esensja
dzisiaj: 24 lutego 2024
w Esensji w Esensjopedii

Zabrze w obiektywie fotograficznym

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu organizuje po raz drugi konkurs fotograficzny: „ Zabrze w obiektywie fotograficznym”.

Zabrze w obiektywie fotograficznym

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu organizuje po raz drugi konkurs fotograficzny: „ Zabrze w obiektywie fotograficznym”.
Regulamin konkursu
Konkurs fotograficzny pt. „ZABRZE W OBIEKTYWIE FOTOGRAFICZNYM.”
1. „ŚLADAMI SZLAKÓW TURYSTYKI DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWGO”,
2. „COOLTURALNE ZABRZE – MIASTO NAUKI I KULTURY”.
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii z siedzibą przy ul. Park Hutniczy 3-5 w Zabrzu, zwana w dalszej części Regulaminu – „Organizatorem”.
 2. Informacja o Konkursie znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.zabrze.wst.pl.
 3. Nadrzędnym celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja Miasta Zabrze poprzez pokazywanie interesujących obiektów poprzemysłowych spełniających obecnie funkcje turystyczne, kulturalne, edukacyjne, jak również obiektów zapewniających kontakt z kulturą na najwyższym poziomie (m.in. uczelnie, teatr, filharmonia, kino).
 4. Celem konkursu jest także przedstawienie Miasta Zabrze jako ciekawego historycznie, a zarazem atrakcyjnego i nowoczesnego Miasta.
 5. Wyróżnienia najlepszych trzech prac dla każdego podtematu dokona profesjonalne Jury.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter regionalny i skierowany jest do wszystkich osób, dla których fotografia jest pasją.
 2. W przypadku, gdy w Konkursie biorą udział osoby niepełnoletnie, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz akceptację regulaminu – jednocześnie odpowiednio rodzice lub opiekunowie podpisują kartę zgłoszenia z danymi osoby nieletniej.
 3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia warunki niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest pobrać znajdujący się na stronie internetowej www.zabrze.wst.pl formularz zgłoszeniowy.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie lub osobiste dostarczenie go w terminie do dnia 30 września 2014 r. na adres:
  Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych WST ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
  lub
  Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii WST, ul. Park Hutniczy 3–5, 41-800 Zabrze,
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie na płycie CD/DVD w terminie do 30 września 2014 r. pocztą elektroniczną bądź tradycyjną fotografii obiektu będącego przedmiotem Konkursu.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego ma podejrzenia o działanie sprzeczne z regulaminem. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
§ 3 Zasady Konkursu
 1. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2014 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie, jak też nie podlegają zwrotowi.
 2. Pracą konkursową jest fotografia związana z pierwszym bądź drugim podtematem.
  Pierwszy podtemat pt. „ŚLADAMI SZLAKÓW TURYSTYKI DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWGO”, dotyczy fotografii obiektów poprzemysłowych Miasta Zabrze, które obecnie spełniają funkcje zarówno turystyczne jak i edukacyjne.
  Drugi podtemat pt. „COOLTURALNE ZABRZE – MIASTO NAUKI I KULTURY” dotyczy fotografii obiektów popularnych zapewniających kontakt z kulturą na najwyższym poziomie.
  Każdy z uczestników może przedstawić maksymalnie 3 prace dotyczące tylko jednego podtematu bądź obydwu.
 3. Pracę należy przygotować w wersji elektronicznej: zapis na płycie CD/DVD projektu w formacie TIF, 300 dpi.
 4. Dostarczone prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Podpis należy umieścić na opakowaniu płyty CD/DVD.
§ 4 Wyniki Konkursu
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2014 r.
 2. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu, w skład której wchodzi:
  a) przewodniczący Jury,
  b) przedstawiciel Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych WST
  c) przedstawiciel Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii WST
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada 2014 r. podczas uroczystego otwarcia 2 NIEZALEŻNEGO FESTIVALU FILMOWEGO QL . Wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora www.zabrze.wst.pl. oraz w biurze Organizatora Konkursu.
§ 5 Nagroda
 1. Jury przydzieli dwie nagrody po 500 zł zwycięzcom w każdym podtemacie oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych prac.
 2. Wybrane prace zostaną wystawione w WST w Zabrzu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
§ 6 Ochrona danych osobowych
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
§ 7 Prawa autorskie i deklaracje
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem pracy konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zobowiązuje się do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do pracy.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że poprzez fakt przystąpienia do Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora, z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu, autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu w zakresie niezbędnym do publikacji pracy konkursowej, w szczególności w zakresie: publicznej prezentacji na wystawie, w środkach masowego przekazu i sieci Internet, prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do prezentacji.
 5. Nazwiska Zwycięzców zostaną podane do publicznej wiadomości.
 6. Z chwilą przyjęcia nagrody Zwycięzca Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego projektu oraz własność nośnika, na którym jest utrwalona praca w zakresie, o którym mowa w ust.3.
§ 8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis reklamacji oraz dane Uczestnika. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 tygodni od momentu ich otrzymania.
§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu będzie dostępna na stronie www.zabrze.wst.pl oraz w siedzibie Organizatora w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.
 2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest prawnie wiążący, a materiały reklamowe i promocyjne dotyczące promocji konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla strony pozwanej.
koniec
17 sierpnia 2014

Komentarze

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
Działanie:
Wynik:

Dodaj komentarz FB

Najnowsze

Żywe obrazy Tetmajera – konkurs
Muzeum Krakowa

25 V 2023

Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w konkursie „Żywe obrazy Tetmajera” organizowanym w ramach Roku Włodzimierza Tetmajera.

więcej »

Granice wolności
CK „Agora”

15 VII 2020

Konkurs graficzny.

więcej »

Nasłuchiwanie: Gościnność – konkurs na dramat radiowy

24 VI 2019

Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają drugą odsłonę konkursu na dramat radiowy „NASŁUCHIWANIE” – tym razem pod hasłem: „GOŚCINNOŚĆ”. Wyróżnione słuchowiska zastaną zaprezentowane na antenie Programu 3. Teksty konkursowe prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2019 roku.

więcej »
Copyright © 2000- – Esensja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji magazynu „Esensja”.